امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

گام هفتم طرح ترویج داوری چاپ ارسال به دوست
1393/04/14 ساعت 07:48:41

موضوع : اشتراط قراردادهای تنظیمی در شرکتهای بیمه به شرط داوری                                       

اهداف:  کاهش ورودی محاکم مشارکت دادن حقوقدانان در حل و فصل  اختلافات  حقوقی مربوط به بیع بیمه  مشارکت تنظیم کنندگان بیمه نامه در ایجاد صلح و سازش- توسعه نهاد داوری در جامعه-اجرای بند 10 سیاستهای کلی قضایی ابلاغ شده از جاب مقام معظم رهبری-آشنایی با نقش داوری در صنعت بیمه کشور شناسایی قراردادهای بیمه مشروط به شرط داوری

در اجرای بند 10 سیاستهای کلّی قضایی پنج ساله ابلاغ شده از جانب مقام معظّم رهبری در مورخ 2/9/1388 ، قوه قضائیه موظّف است که تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری را فراهم نماید مضاف بر اینکه بر اساس بند 2 ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تهیّه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و  بین المللی هم بر عهده قوه قضائیه واگذار شده است . علاوه بر اینکه کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی یکی از راهبردهای قوه قضائیه و به ویژه معاونت اجتماعی در سال 1392 می باشد .

در راستای اجرای برنامه های طرح داوری ،جلسات متعددّی با نماینده محترم شرکتهای بیمه مستقر در استان مرکزی ، جلسه برگزار شده است .

در جلسات متعدّد برگزار شده با مدیران بیمه در استان مرکزی ، مقرّر گردید:

1- جهت فقدام ساز و کار رسمی حلّ اختلافات ربوط به قراردادهای بیمه ، فعلاً مرکز داوری استان ،کلیّه تقاضاهای مذکور را دریافت و نسبت به بررسی آن مطابق شرط ضمن عقد اقدام نماید .

2-با توجه به فرمت ثابت قراردادهای بیمه که توسط بیمه مرکزی تهیه شده، شرط داوری به عنوان شرایط عمومی قید گردیده،اما معاونت اجتماعی استان می بایست پیگیری لازم را به عمل آورده، تا از طریق معاونت اجتماعی قوه نسبت به تغییر شرایط مذکور با تعیین دفتر داوری استان اقدام نماید .

3-نماینده محترم بیمه های استان لیست ده نفره از کارشناسان و متخصّصان بیمه را جهت انتخاب آنان به عنوان داور به معاونت اجتماعی اعلام و ارسال نمایند . تا مرکز داوری استان در راستای شرط ضمن قراردادهای بیمه ، نسبت به تعیین کارشناسان معرّفی شده در حلّ و فصل اختلاف مربوط به شرکت خودشان اقدام نمایند.

4-مرکز داوری استان موظّف به استفاده از کارشناسان معرّفی شده به عنوان کارشناس شرکت مربوط            می باشد  و شرکتهایی که کارشناس خود را معرّفی نکرده اند ، می بایست با تقاضای مرکز داوری استان اقدام نمایند .

 5-متن ذیل به عنوان متن پیشنهادی  روش حلّ و فصل دعاوی ناشی از قراردادهای بیمه ارائه گردید  :

کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد ،اعتبار فسخ،نقض،تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری استان مرکزی ارجاع می گردد که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین داوری آن مرکز رأی اکثریت اعضاء به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ  و فصل می گردد . داور (ان) علاوه بر مقررّات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند ) نمود . شرط داوری حاضر ،موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقّی می شود  و در هر حال لازم الاجرا است . 

 و پس از بررسی کارشناسانه موضوع داوری ، نسبت به بررسی کلیّه فرمت قراردادهای بیمه و شرایط عمومی آنها اقدام گردیده ،که مراتب به تفکیک نوع بیمه مورد بررسی قرار می گیرد :

    1- بیمه باربری:

 براساس ماده 22 شرایط عمومی بیمه مذکور :

شرط کارشناسی : اختلاف ناشی از این بیمه نامه به هیأت کارشناسی متشکّل از دو نفر کارشناس خبره که هریک از طرفین انتخاب خواهند کرد، و یک کارشناس خبره که بوسیله آن دو انتخاب خواهد شد ،واگذار        می گردد و نظر اکثریّت هیأت برای هر یک از طرفین معتبر ولازم الرّعایه خواهد بود.

ضمناً مرور زمان ماده 21 شرایط مذکور قابل توجه محاکم عمومی و مرجع داوری موضوع ماده 21 فوق الذکر در بحث کاهش ورودی محاکم قابل توجه خواهد بود.

پیشنهاد : تعیین محل برگزاری هیأت مذکور و ارجاع دعوی ناشی از بیمه باربری به هیأت موصوف،مستلزم پیگیری دادگستری ها و راه اندازی این هیأت ها و نتیجتا عدم ارجاع دعوی مذکور به مراجع قضایی می باشد.

2-بیمه نامه فساد کالا در سرد خانه (DOS)

حل و فصل اختلافات ناشی از این بیمه براساس ماده 7 شرایط عمومی آن می باشد که مقرر میدارد :

ماده 7: هرگونه اختلاف در باره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.

ضمنا اسقاط حق عدم مراجعه به دادگستری در ذیل ماده 7، قابل توجه می باشد .

3-بیمه آتش سوزی ؛ صاعقه ، انفجار

براساس بند 3 ماده 24 شرایط بیمه مذکور:

در صورتی که مبلغ خسارت وارده مورد توافق نباشد ، بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان حق خسارت وارده را به وسیله هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند :

الف- هریک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرّفی می نمایند . کارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود.در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید ؛ ویا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناس سوّم  ظرف مدت یک ماه ،از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند، درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.

ب- هر یک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوّم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مذبور را رد نماید.

ج- هر یک از طرفین حق الزّحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه ای کارشناس سوّم بالمناصّفه به عهده طرفین خواهد بود.

      4-بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران(CMP)

راجع به اختلافات موضوع این بیمه نامه ماده 7 آن مقرر میدارد که :

ماده 7 : هر گونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسؤولیّت از طرف بیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.

اگر طرفین نسبت کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به ده کارشتاس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید.

در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند، قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ،کارشناسان ،کارشناس سوّمی را به عنوان سر کارشناس  کتباً انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سر کارشناس  تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.

        5-بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (CAR)

اختلافات بیمه نامه مذکور براساس ماده 7 شرایط عمومی آن حلّ و فصل خواهد شد، که شرط مذکور مقرّر میدارد ماده 7: در هنگام هر گونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب بیمه نامه (با فرض قبول مسوولیّت از سمت بیمه گر)موضوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده می شود ،ارجاع خواهد شد . اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند ،موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود، ارجاع خواهد گردید.

در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ،کارشناسان ، کارشناس سومی را به عنوان سر کارشناس کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سر کارشناس  تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.

6-بیمه نامه تمام خطر نصب (EAR)

اختلافات ناشی ازاین بیمه نامه مطابق بند 7 شرایط آن حل و فصل می شود. که شرط مذکور مقرر می دارد :

ماده 7:  هر گونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب بیمه نامه (با فرض قبول مسوولیّت از سمت               بیمه گر)موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود، ارجاع خواهد شد . اگر طرفین نسبت به

کارشناس واحد به توافق نرسند ،موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود، ارجاع خواهد گردید.

در صورتی که کارشناسان مذبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ،کارشناسان ، کارشناس سومی را به عنوان سر کارشناس کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سر کارشناس  تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.

7-بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی (EE)

اختلافات ناشی از این بیمه نامه مطابق بند 7 قرارداد ،حل و فصل می شود که با بیمه نامه تمام خطر نصب و بیمه نامه تمام خطر پیمان کاران و بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران در بیمه نامه فساد کالا در سرد خانه به صورت واحد می باشد.

علیهذا مراتب به همراه نمونه نسخه چاپی شرط موضوع گزارش جهت استحضار ارسال و ایفاد می گردد . قبلاً از بذل عنایت حضرتعالی کمال تشکر را دارد .

پیشنهادات :

1-لیست کارشناسان مرتبط بیمه  در مرکز داوری بیمه قرار داده شود تا طرفین از آنان استفاده نمایند.

2-فرمت قراردادهای بیمه ، حداقّل در قسمت شرایط عمومی به ویژه شرط داوری در کلیّه شرکتهای بیمه به صورت واحد طرّاحی و جهت اعمال این موضوع مراتب توسط معاونت اجتماعی قوه قضائیه به بیمه مرکزی اعلام گردد و هماهنگی لازم به عمل آید .

3-دستورالعمل تشکیل واحدهای حل اختلاف قراردادهای بیمه ای در کلیّه شرکتهای بیمه یا یکی از آنان در مرکز استان ، توسط یمه مرکزی تنظیم ،و به کلیّه شرکتهای مذکور ابلاغ شود تا تمامی اختلافات بر اساس آن حلّ و فصل گردد و در ضمن آن دستور فعال نمودن واحدهای مذکور به شرکتها صادر گردد .

4-کلاسهای آموزشی برای تعدادی از افراد متخصّص در امر بیمه حقوقدانان جهت داوری در این موضوع تشیل شود تا افرادی که قصد فعالیّت به عنوان داوری بیمه گذار یا سرداور آنان را دارند ، از آموزشهای مذکور بهره مند شده و با مسائل حقوقی هم آشنا شوند .

5-شرایط عمومی  بیمه ، نیاز به یک دستورالعمل اصلاح شده و مکمّل دارد تا در برگیرنده کلیّه حقوق طرفین به ویژه بیمه گذار باشد تا در دستورالعمل مذکور ، کلیّه شرکتهای بیمه ،موظّف باشند که حداقّل حقوق بیمه گذار را در قراردادهای خود قید نمایند و بقیّه حقوق و تکالیف طرفین به صورت توافقی تنظیم گردد که این عمل  علاوه بر مزایای فوق گام مهمّی در راستای احیای حقوق شهروندی می باشد .

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/14 ساعت 07:53:52 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413804
حاضرین در سایت
6 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد