امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در قلمرو بیمه چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:16:02

 

از آیین نامه شماره 53 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص

"شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه"

 

ماده ۱ . اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه مي باشد) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است.آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر نبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آن به صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نمي شود.

 

ماده ۲۰: مهلت و نحوه پرداخت خسارت

بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آن يا اعلام راي داور مرضي الطرفين، هيئت داوري يا دادگاه (موضوع ماده۲۲) خسارت را پرداخت كند. اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود.

تبصره ۱ - بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن ميسر نيست تعمير كند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هر حال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.

تبصره۲ در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بود.


ماده ۲۲: ارجاع به داوري

طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هر يك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب ، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صدور راي داوري مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.

 

ماده ۲۳: مهلت اقامه دعوي

هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك از طرفين با اظهارنامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.


 

از آیین نامه شماره 62 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص

" شرايط عمومي بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)"

 

شـوراي عالـي بيمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامـي ايران و بيمه­گـري و به منظور: 

·         ساماندهي، ضابطه‌مند نمودن و استاندارد سازي بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه 

·         نظارت بر عرضه بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه

·         تامين حقوق بيمه‌گذاران وجوه در صندوق و وجوه در راه

·         تبيين و تعيين حقوق و تكاليف بيمه گذار و بيمه‌گر رشته بيمه‌اي وجوه در صندوق و وجوه در راه

در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹، «شرايط عمومي بيمه وجوه در صندوق و وجوه در راه (در حال حمل)» را در شش فصل، نوزده ماده و يك تبصره به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول: كليات

ماده ۱- اساس قرارداد:

اين بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانين و مقررات بيمه، عرف بيمه‌گري و پيشنهاد كتبي مورخ ... بيمه‌گذار (جزء لاينفك بيمه‌نامه) تنظيم شده است. بخشی از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بيمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بيمه‌گر نیست.

ماده ۱۶- نحوه رفع اختلاف:

طرفين بايد اختلاف خود را تا حد امكان به‌صورت دوستانه و مرضي‌الطرفين حل کنند؛ ولي چنانچه از طريق مذاكره حل‌وفصل نشد از طريق داوري و در صورت عدم‌توافق، موضوع از طريق مراجع ذي‌صلاح قانوني حل‌و‌فصل خواهد شد.

ماده ۱۷- مرور زمان:

مروز زمان دعاوي ناشي از اين بيمه‌نامه دو سال است كه از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي شروع مي‌شود. 

 

 

از آیین نامه شماره 63 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص

" آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره‌برداري از منابع آبزي "

 

شـوراي عالـي بيمـه در اجراي بند۳ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامـي ايران و بيمه­گـري و با استناد به اصلاحيه جزء ۲ بند الف ماده۴۳ «آيين‌نامه اجرايي قانون حفظ و بهره‌برداري از منابع آبزي» و تبصره ذيل آن، مقرر در تصويب‌نامه ۵۱۷۰۶/ ت۳۳۸۷۹ هـ مورخ ۶/۴/۱۳۸۶ هیئت محترم وزيران و به منظور: 

· تعيين يكي از انواع معاملات بيمه و شرايط آن؛

· استاندارد سازي شرايط عمومي اين رشته و الزام بيمه­گران به رعايت آن؛

· تأمين حقوق بيمه­گذاران، كاركنان شناورهاي صيادي و اشخاص ثالث موضوع اين رشته؛

· تبيين و تعيين حقوق و تكاليف بيمه­گذار و بيمه­گر اين رشته؛

در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹، « شرايط عمومي بيمه مسئوليت مدني در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صيادي» را، به عنوان جزء لاينفك بيمه‌نامه، در شش فصل، سيزده ماده و دو تبصره به شرح زير تصويب نمود:

فصل اول: كليات

ماده ۱- اساس قرارداد:

اين بيمه‌نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶، قوانين و مقررات بيمه، عرف بيمه‌گري و پيشنهاد كتبي مورخ ... بيمه‌گذار (جزء لاينفك بيمه‌نامه) تنظيم شده است. بخشی از پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و هم‌زمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن به‌صورت‌کتبی به بيمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بيمه‌گر نیست.

ماده ۱۱- حل‌و ‌فصل اختلاف:

اختلاف طرفين قرارداد بيمه از طريق مذاكره حل‌و‌فصل خواهد شد. 

در صورت عدم حصول نتيجه از طريق مذاكره، طرفين قرارداد مي‌توانند از طريق داوري، موضوع را حل‌و‌فصل كنند. دراين‌صورت طرفين قرارداد مي‌توانند یک داور مشترک انتخاب كنند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در صورت عدم‌توافق براي انتخاب داور مشترک، هر‌يك از طرفين، داور انتخابي خود را حداكثر ظرف پانزده روز به‌صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي‌كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء راي داوري را صادر مي‌كنند. در‌صورتي‌كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر‌يك از طرفين قرارداد مي‌توانند تعيين داور سوم را به‌عهده دادگاه صالح گذارند. هر‌يك از طرفين حق‌الزحمه داور انتخابي خود را مي‌پردازند و حق‌الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي‌شود.

ماده ۱۲- نشاني و اقامتگاه بيمه‌گذار: نشاني و اقامتگاه قانوني بيمه‌گذار همان است كه در اين بيمه‌نامه درج شده و بيمه‌گذار موظف است تغيير نشاني و اقامتگاه قانوني خود را به‌صورت‌كتبي به اطلاع بيمه‌گر برساند؛ در‌غيراين‌صورت نشاني و اقامتگاه قبلي بيمه‌گذار معتبر خواهد بود. 

 


 

از آیین نامه شماره 34 مصوب شورای عالی بیمه  در خصوص

 "شرایط عمومی بیمه نامه های اعتباری"

 

بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶

الف شرايط عمومي

فصل اول كليات

ماده ۱ اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و براساس پيشنهاد كتبي
بيمه گذار تنظيم گرديده و هر گونه تغييري در آن به موجب الحاقيه هاي صادره خواهد بود.

آن قسمت از پيشنهاد كتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گر واقع نگرديده و كتباً به بيمه گذار هم زمان با صدور بيمه نامه اعلام شده جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميگردد.

ماده ۲۰- حل اختلاف

در صورتيكه بين بيمه گر و بيمه گذار درباره اين بيمه نامه اختلافي بروز كند كه از طريق مسالمت آميز و يا ارجاع امر به كارشناس واحد مرضي الطرفين فيصله نيابد حل اختلاف به هياتي از كارشناسان كه به ترتيب زير تعيين ميشوند ارجاع مي شود.

۱-۲۰- هر يك از طرفين يك نفر كارشناس تعيين و كتباً به طرف ديگر معرفي مي كند كارشناسان مزبور كارشناس ديگري را بعنوان سركارشناس تعيين خواهند كرد.

۲-۲۰-راي هيات كارشناسي با اكثريت آرا معتبر و لازم الاجرا است و قبل از صدور راي كارشناسي هيچ دعوايي در خصوص بيمه نامه در مراجع قضايي قابل طرح نمي باشد.

۳-۲۰-در صورتيكه هر يك از طرفين در مدت سي روز داور خود را تعيين ننمايد و يا داوران در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرفين حق مراجعه به مقامات ذيصلاح را خواهند داشت.

۴-۲۰-هر يك از طرفين پرداخت حق الزحمه كارشناس اختصاصي خود و نيمي از حق الزحمه سركارشناس را بعهده دارد.

 

 

 

نمونه شرط های داوری در قراردادهای فعلی بیمه

1-بیمه باربری

بر اساس ماده 22 شرایط عمومی بیمه مذکور:

(( اختلاف ناشی از بیمه نامه به هیئت کارشناسی متشکل از دو نفرکارشناس خبره که هر یک از طرفین انتخاب خواهند کرد، و یک کارشناس خبره که به وسیله آن دو انتخاب خواهد شد ، واگذار می گردد و نظر اکثریت هیئت برای هریک از طرفین معتبر و لازم الرعایه خواهد بود.))

2-بیمه نامه فساد کالا در سرد خانه (DOS)

حل و فصل اختلافات ناشی از این بیمه بر اساس ماده 7 شرایط عمومی آن می باشد که مقرر میدارد:

((ماده 7: هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (بافرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.))

ضمناً اسقاط حق عدم مراجعه به دادگستری در ذیل ماده 7، قابل توجه می باشد.

3-بیمه آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار

براساس بند3 ماده 24 شرایط بیمه مذکور:

((در صورتی که مبلغ خسارت وارده در مورد توافق نباشد،بیمه گر و بیمه گذار حق دارند درخواست تعیین میزان حق خسارت وارده را به وسیله هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس به شرح زیر بنمایند:

الف: هریک از طرفین یک نفر کارشناس انتخاب و کتباً به طرف دیگر معرفی می نمایند. کارشناسان منتخب متفقاً نسبت به تعیین کارشناس سوم اقدام خواهند نمود . در صورتی که یکی از طرفین کارشناس منتخب خود را در مدت ده روز از تاریخ اعلام طرف دیگر انتخاب ننماید، و یا کارشناسان منتخب در تعیین کارشناسان سوم ظرف مدت یک ماه از تاریخ آخرین انتخاب و اعلام به توافق نرسند ، درخواست تعیین کارشناس یا کارشناسان تعیین نشده به دادگاه ذیصلاح تقدیم خواهد شد.


ب:هریک از طرفین می توانند در صورتی که کارشناس سوم نسبت خویشاوندی با طرف دیگر داشته باشد کارشناس مزبور را رد نماید.

ج:هریک از طرفین حق الزحمه کارشناس منتخب خود را خواهد پرداخت و حق الزحمه ی کارشناس سوم بالمناصفه به عهده طرفین خواهد بود.))

4-بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران (CMP)

راجع به اختلافات موضوع این بیمه نامه ماده 7 آن مقرر میدارد :

(( هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود( با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه گر)موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.

اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به سه کارشناس که توسط طرفین ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید. در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد . قبل از اعلام نظر کارشناسان ، هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجعقضایی قابل طرح نمی باشد.))

5-بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران(CAR)

اختلافات بیمه نامه مذکور بر اساس ماده 7 شرایط عمومی آن حل و فصل خواهد شد، که شرط مذکور مقرر میدارد:

((در هنگام هر گونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب بیمه نامه(با فرض قبول مسئولیت از سمت بیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده می شود ، ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناسی واحد به توافق نرسند ، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ، ارجاع خواهد گردید.

در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست


سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.))

6-بیمه نامه تمام خطر نصب (EAR)

اختلافات ناشی از این بیمه نامه مطابق بند 7 شرایط آن حل و فصل می شود. که شرط مذکور مقرر می دارد:

(( هرگونه اختلاف در مورد مبلغی که باید به موجب بیمه نامه (بافرض قبول مسئولیت از سمت بیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا با توافق طرفین برگزیده می شود ، ارجاع خواهد شد . اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناسکه توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود، ارجاع خواهد گردید.

در صورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف ، کارشناسان ، کارشناس سومس را به عنوان سر کارشناس کتبا انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.))

7-بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی(EE)

اختلافات ناشی از این بیمه نامه مطابق بند 7 قرارداد ، حل و فصل میشود که با بیمه نامه تمام خطر نصب و بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران و بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاران در بیمه نامه فساد کالا در سرد خانه به صورت واحد می باشد.

 

 

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:23:42 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413794
حاضرین در سایت
16 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد